کارگاه مدیریت مشارکتی حفاظت پارک ملی ساحلی – دریایی نایبند

پهنه بندی مشارکتی پارک ملی ساحلی – دریایی نایبند

تاریخ:
14 April 201525 فروردین 1394
الی
16 April 201527 فروردین 1394

موقعیت: عسلویه

map-nayband-marine-coastal-national-park

هدفهاي ویژه

  • همسویی گروههـاي ذینفـع کلیـدي در ارائـه راهکارهـا و پیشـنهادهاي سیاسـتی در دسـتیابی بـه توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز در منطقه عسلویه
  • ارتقاي ظرفیـت و بازتوانمندسـازي جوامـع بـومی و محلـی، سـازمانهاي مـردم نهـاد، مسـئولان و مـدیران صـنایع بـه منظـور ایجـاد ارتبـاط سـازنده بـراي همکـاري گروههـاي ذینفـع کلیـدي در بررسی و تحلیـل مشـارکتی چـالشهـا، چشـم انـداز مطلـوب آینـده و تعیـین نقشـه راه و برنامـه اقدام مرتبط با مهمترین چالشهاي منطقه
  • تضـمین مشـارکت جوامـع بـومی و محلـی بخصـوص گـروههـاي آسـیبپـذیر و دیگـر گـروههـاي ذینفع در فرایند تصمیمسازي در منطقه

مهمترین نتایج و دستاوردهاي طرح

  • ایجـاد همسـویی میـان گـروههـاي ذینفـع )دولـت، صـنایع نفـت و گـاز، جامعـه مـدنی و بـومی و محلی( براي برنامه ریزي و مدیریت نقشه راهی براي توسعه پایدار در منطقه
  • ظرفیـت سـازي و توانمندسـازي گـروههـاي ذینفـع کلیـدي منجملـه ایجـاد و ثبـت تشـکل ثبـت شده جوامع بومی و محلی
  • بهبـود سیاسـتهـا در صـنایع نفـت و گـاز در سـطح محلـی و ملـی بـراي دسـتیابی بـه توسـعه پایدار در عسلویه و دیگر مناطق
  • حفاظــت و احیــاء طبیعــت و محــیطزیســت )مــدیریت مشــارکتی طبیعــت و منــابع طبیعــی در عسلویه و آمادگی براي فلرزدایی

nayband-workshop-apr-2015-09

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.