نقشه کشی مشارکتی

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﻴﻖ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ذﻳﻨﻔﻌﺎن در GIS ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ P.GIS، ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻃﺮﻳــﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اطلاعات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ GIS.P و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻮاﻣــﻊ ﻣﺤﻠــﻲ Community integrated GIS وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در اﺻﻮل و روش ﻛﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن اوّﻟﻴﻪ (ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻧﻬﺎیی از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﻘﺮا) و ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه) ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ازﻗﺒﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ، ﺟﺪاول و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﺎوري GIS ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ را ﻧﻴﺰ دربرگیرد.

متن کامل را دانلود کنید:

محتویات:

  • ﺗﻠﻔﻴﻖ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
  • داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ
  • ﻓﻮاﻳﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
  • معنای قلمرو
  • کار سنستا در نقشه کشی مشارکتی در 5 سال گذشته

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کار سنستا در نقشه کشی مشارکتی، شما می توانید با خانم غنیمت اژدری و خانم سپیده شاکری نصر تماس بگیرید.

pgis-icca-territories

کار سنستا در نقشه کشی مشارکتی (تا ۱۳۹۵)

123456789

قشقایی

pgis-qashqai

بختیاری

pgis-bakhtiari

لر و کرد و لک

pgis-lor-kurd

شاهسون

pgis-shahsevan

تالش و گالش

pgis-talesh-galesh

کرمانج و ترکمن

pgis-kormanj-turkmen

دامنه جنوبی البرز و حاشیه کویر

pgis-south-alborz-desert

بلوچ

pgis-baluch

ساحلی-دریایی

pgis-costal-marine-iccas

دسته بندی سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی را مرور کنید.

جواب ها به “نقشه کشی مشارکتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.