همکاران سابق

احمد بیرانوند

 • مدیر عامل
 • مشاور سیاست‌های منابع طبیعی و توسعه مشارکتی

غنیمت اژدری

 • متخصص نقشه کشی مشارکتی
 • منابع طبیعی به ویژه مرتع
 • تسهیلگر اجتماعی
 • اکولوژیست مرتع
 • هرباریوم عشایری
 • عضو کمیته راهبری کنسرسیوم جهانی قرقهای بومی با مسیولیت ویژه در مورد مرکز و غرب آسیا و قفقاز
تماس

فرناز افشار

 • مشاور حقوقی در زمینه حقوق مردمان بومی و جوامع محلی
 • حقوق محیط زیست
 • دکترای حقوق

فهیمه سیفی

 • کارشناس معیشت پایدار
 • تسهیلگر اجتماعی
 • بررسی نقش جوامع بومی و محلی سنتی در احیای جاده ابریشم
 • دامداری بومی و سازگار با اقلیم و پتانسیل های محیطی
 • اقلیم و برنامه ریزی محیطی