توسعه لجام گسیخته،اکولوژی و توسعه بین المللی M. Taghi Farvar and John P. Milton 1347 تحقیقی جامع از کنفرانس جنبه های زیست محیطی توسعه بین المللی، بنیاد حفظ و مرکز زیست شناسی نظام های طبیعی، دانشگاه واشنگتن

توسعه لجام گسیخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.