احمد بیرانوند

  • مدیر عامل
  • مشاور سیاست‌های منابع طبیعی و توسعه مشارکتی