رزیتا مکانیکیان

  • مشاور بیابان زدایی
  • دکترا در جغرافی