غنیمت اژدری

  • متخصص نقشه کشی مشارکتی
  • منابع طبیعی به ویژه مرتع
  • تسهیلگر اجتماعی
  • اکولوژیست مرتع
  • هرباریوم عشایری
  • عضو کمیته راهبری کنسرسیوم جهانی قرقهای بومی با مسیولیت ویژه در مورد مرکز و غرب آسیا و قفقاز
تماس