فرناز افشار

  • مشاور حقوقی در زمینه های حقوق مردمان بومی و جوامع محلی سنتی و محیط زیست