معرفی

ارائه را دانلود

 

مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی است که بر پایه توسعه پایدار جوامع محلی و مردمان بومی بر اساس فرهنگ، هویت و زیست بوم خودشان و دفاع از حقوق مردمان بومی، استوار است. در حالیکه منطقه اصلی فعالیت سنستا ایران و آسیای غربی و مرکزی است.