گفتگو و توسعه پایدار در ایران – عسلویه

تاریخ:
January 2010دی 1388
December 2012آذر 1391

محل : عسلویه، استان بوشهر

شهرستان عسلویه، واقع در جنوب استان بوشهر، متشکل از چندین روستا و شهر است که امروزه در قلب یکی از بزرگترین مناطق توسعه صنعتی جهان یعنی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (PSEEZ) که در سال 1377 تاسیس شد، قرار گرفته است. معیشت ساکنان روستاهاي بخش عسلویه بطور سنتی بر ماهیگیري و کشاورزي مبتنی بوده است، در حال حاضر روستاها و شهرهاي این شهرستان توسط تعداد زیادي از کارخانهها و تأسیسات صنعتی مربوط به نفت و گاز احاطه شده است. پالایشگاههاي گاز، کارخانجات پتروشیمی، بنادر صنعتی، تأسیسات فراساحلی، تأسیسات ذخیرهسازي و واحدهاي مایعسازي گاز طبیعی ،(LNG) در زمرة دهها طرح در دست احداث و یا در حال بهرهبرداري در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس میباشند.

توسعه سریع صنعتی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس اثرات اجتماعی، بهداشتی، زیستمحیطی و اقتصادي مهمی را براي جوامع اطراف منطقه ویژه در عسلویه بوجود آورده است. با وجود اختصاص منابع مالی و سرمایهگذاريهاي کلان در بخش توسعه صنعتی در منطقه لازم است برنامههایی محوري در بخش توسعه اجتماعی در چارچوبی پایدار طرحریزي شود.

South Pars Gas Field Development
توسعه میدان گازی پارس جنوبی

از جمله مهمترین موضوعاتی که امروزه توجه به آنها در عسلویه لازم است موارد زیر میباشد:

  • آلودگی آب، هوا و خاك با اثر منفی بر معیشتهاي سنتی (کشاورزي، ماهیگیري)؛
  • تغییر کاربري اراضی که جوامع سنتی منطقه را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش ارزش زمین و ملک شده است؛
  • زیرساختهاي اجتماعی متناسب با استقرار تأسیسات جدید صنعتی؛
  • و ورود انبوه کارگران مهاجر و تاثیر آنان بر خدمات بخش بهداشتی، اجتماعی و مسکن و محیط طبیعی

تجربه در بسیاري از نقاط جهان نشان داده است که وقوع این موارد به عنوان اثرات عمومی توسعه صنایع نفت و گاز اجتنابناپذیر میباشد، که در صورت عدم مدیریت مناسب، میتوانند تغییرات منفی بلند مدتی را در جوامع و محیط طبیعی اطراف بوجود آورند. بنابراین، ایجاد سیستمهاي مؤثري که بتوانند اطمینان لازم را براي پرهیز، کاهش و یا جبران اثرات زیانآور ایجاد نمایند، اهمیت به سزائی دارد.

map-asalouyeh

کارگاه ها و بازدیدها میدانی

خبرنامه

گزارش نهایی

ارائه ها

محصولات طراحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.