تاب آوری در قلمرو ایل ابوالحسنی

تاریخ:
1 December 201410 آذر 1393
31 December 201510 دی 1394

محل: قلمرو ایل ابوالحسنی

خشکسالی بزرگترین چالش عشایر ایل ابوالحسنی است
خشکسالی بزرگترین چالش عشایر ایل ابوالحسنی است

روش شناسی

نقشه مشارکتی

استفاده از زمین و پوشش زمینمناطق، مراتع و گیاهان داروییارزیابی خدمات اکوسیستم

جدول زمانی ابوالحسنی

 

چرخه عبور از خشکسالی

کارگاه

تاریخ:
13 October 201521 مهر 1394

سندهای دیگر

به انگلیسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.