کارگاه راه اندازی کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی مکران

تاریخ:
25 May 20174 خرداد 1396

محل: آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

این کارگاه در تاریخ 04/03/1396 از ساعت 11 الی 16 در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، سالن فرخی و با حضور نمایندگان ذینفعان مختلف منطقه برگزار شد.

در ابتدای کارگاه، خلاصه ای از روند اقدامات انجام شده تاکنون شرح داده شد و فیلم کوتاه تهیه شده از کارگاه نشست ظرفیت سازی و شفاف سازی میان گروه های ذینفع در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران نیز برای شرکت کنندگان به نمایش گذاشته شد.

در ادامه کارگاه پس از تشریح مجدد ساختار مورد توافق این کمیته در جلسات قبل، فهرست اعضای پیشنهادی کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی مکران که نسخه تکمیل شده نشست قبلی در تاریخ 03/02/1396 (بر اساس نظرخواهی از ذینفعان منطقه) بوده، مجدداً با شرکت کنندگان در نشست به اشتراک گذاشته شد تا تغییرات لازم روی آن اعمال و نهایی گردد. پس از مباحثات انجام شده، سایر صنایع منطقه از جمله صنایع کوچک ساحلی، صنایع محلی، صنایع کوچک و صنایع بزرگ منطقه، صنایع موجود و پیش بینی شده نیز به عنوان یکی از ذینفعان منطقه تحت عنوان «صنایع» و در گروه کاری بزرگتر کمیته، به فهرست اضافه شد. همچنین بر این نکته نیز تأکید شد که این فهرست در آینده نیز قابل تغییر خواهد بود.

پس از آن، پیش نویس شرح وظایف و اختیارات کمیته که در جلسه قبل تهیه شده و بر اساس نظرات ذینفعان تکمیل شده بود، با شرکت کنندگان کارگاه به اشتراک گذاشته شد و تک تک بندها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.
در انتهای این نشست، بیانیه ای جهت رسیمت بخشیدن به توافقات انجام شده، تهیه شد و پس از تأیید توسط شرکت کنندگان و قرائت در جلسه، به امضای آنها رسید. فهرست اعضا و شرح وظایف و اختیارات کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی مکران نیز به بیانیه یادشده پیوست شد.


این فعالیت بخشی از پروژه زیر است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.