کتاب جدیدی در مورد حاکمیت غذایی، بوم شناسی زراعی و تنوع زیستی فرهنگی

Food Sovereignty, Agroecology and Biocultural Diversity: Constructing and contesting knowledge, edited by Michel. P. Pimbert, 2017, Routledge.

جلد کتاب از تصویری از عشایر کوچنده قشقایی استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.