تنوع کشاورزی و زیستی

بهنژادی مشارکتی گندم نان در استان فارس سنستا، دکتر سلوتور چچرلی، سازمان کشاورزی استان فارس و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی شیراز 1394

بهنژادی مشارکتی گندم نان در استان فارس

بهنژادی تکاملی : روشــی بــرای ســازگاری محصــولات کشــاورزی بــا تغییــرات آب و هوایــی، افزایــش تنــوع زیســتی و حمایــت از معیشــت پایــدار کشــاورزان سنستا 1392

بهنژادی تکاملی