تنوع کشاورزی و زیستی

بهنژادی تکاملی : روشــی بــرای ســازگاری محصــولات کشــاورزی بــا تغییــرات آب و هوایــی، افزایــش تنــوع زیســتی و حمایــت از معیشــت پایــدار کشــاورزان سنستا 1392

بهنژادی تکاملی

اهميت به نژادي تكاملی غلات ديم در مقابله با تغييرات اقليمی رضا حق پرست ،سالواتوره چكارلي،سيد سعيد پورداد ،مريم رحمانيان ،احمد طاهری ،رحمان رجبي ،خديجه رضوی ،مائده سليمی ، رضا محمدی ،ژيلا مرادی ،صحبت بهرامی نژاد ،زری صالحی نيا و صباح محمدی 1392 دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

به نژادي تكاملی و تغييرات اقليمی