اصلاح نباتات مشارکتی

بهنژادی مشارکتی گندم نان در استان فارس سنستا، دکتر سلوتور چچرلی، سازمان کشاورزی استان فارس و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی شیراز 1394

بهنژادی مشارکتی گندم نان در استان فارس