اخلاقيات عملى براىمجريان، تسهيلگران،رابطانفنىو محققانساجم (PGIS) Giacomo Rambaldi, Robert Chambers, Mike Mccall And Jefferson Fox 1385 ‫يادگيرىوعمل مشاركتى‬ ص. ۱۲۸

اخلاقيات عملى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.