بررسی تاثیرات مهاجرت نیروي كار بر جوامع بومی و محلی منطقه عسلويه علی اصغر ديداري (سنستا) 1396 پایان نامه کارشناسي ار شد توسعه روستایي، دانشگاه پیام نور، ایران

بررسی تاثیرات مهاجرت نیروي كار بر جوامع بومی و محلی منطقه عسلويه


بررسی تاثیرات مهاجرت نیروي كار بر جوامع بومی و محلی منطقه عسلويه، علی اصغر ديداري (سنستا)
پایان نامه کارشناسي ار شد توسعه روستایي – دانشگاه پیام نور
مرداد ۱۳۹۶

استاد راهنما: دكتر محسن شوكت فدايی
استاد مشاور: دكتر محمد خالدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.