تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ دکتر فرهاد طلایی و علی رزم خواه 1392 فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۳، شماره ۲، صفحات ۱۱۹−۱۳۴

تعهدات دولت‌ها و حق بر غذا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.