مدیریت مراتع، تنوع زیستی و معیشت پایدار: مطالعه موردی در بین عشایر ای شاهسون و قلمروهای آنان سنستا و IUCN/CEESP 1387 Ed. by Riccardo Simoncini, Grazia Borrini-Feyerabend and Barbara Lassen. GEM-CON-BIO EU FP6.

مدیریت مراتع، تنوع زیستی و معیشت پایدار: مطالعه موردی در بین عشایر ای شاهسون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.