همگرداني منابع طبيعي - سازماندهي، مذاكره و يادگيري از طريق عمل Borrini-Feyerabend, G., Farvar, M. T., Nguinguiri, J. C. & Ndangang, V. A. 1379 GTZ and IUCN, Kasparek Verlag, Heidelberg, Germany

همگرداني منابع طبيعي – سازماندهي، مذاكره و يادگيري از طريق عمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.