خدیجه کاترین رضوی

  • متخصص زراعت و اصلاح نباتات
  • متخصص توسعه روستایی و حق خواهی سیاستی