علی رزم خواه

  • مدیر اجرایی
  • کارشناس ارشد حقوق
  • حقوق بین‌المللی
  • حقوق مردمان بومی و جوامع محلی سنتی و کشاورزان