فرناز افشار

  • مشاور حقوقی در زمینه حقوق مردمان بومی و جوامع محلی
  • حقوق محیط زیست
  • دکترای حقوق