فهیمه سیفی

  • کارشناس معیشت پایدار
  • تسهیلگر اجتماعی
  • بررسی نقش جوامع بومی و محلی سنتی در احیای جاده ابریشم
  • دامداری بومی و سازگار با اقلیم و پتانسیل های محیطی
  • اقلیم و برنامه ریزی محیطی