مائده سلیمی

  • مدیر برنامه مردمی کردن تحقیقات کشاورزی
  • تسهیلگر اجتماعی
  • کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست
  • بهنژادی تکاملی_مشارکتی گیاهان
  • حاکمیت غذایی
  • میراث کشاورزی
  • دانشجوی دکتری در بوم شناسی زراعی